Python清除字符串中间空格的方法

我们有多种方法来清除字符串中间的空格。

1、使用字符串函数replace

1
2
3
4
>>> a = 'hello world'

>>> a.replace(' ', '')
'helloworld'

2、使用字符串函数split

1
2
3
4
>>> a = ''.join(a.split())

>>> print(a)
helloworld

----------- 本文结束啦感谢您阅读 -----------

赞赏一杯咖啡

欢迎关注我的其它发布渠道